Frijsenborg Fæsteprotocol 1719-1807 (Søften uddrag af Kurt Kermit Nielsen’s afskrift)                  23.07.09

 

Christen Clemmensen fæst 8 Maj 1681 fn 1719

Jens Christensen fæst 29 Juli 1709 fn 1719

Mickel Rasmussen fæst den 28 April 1707 fn 1719

106 Fol 35b.

Peder Nielsen, Søften Peder Nielsens fradøde Jordløs halwe Huus ibdm. 20 Januar 1730.

120 Fol 38b

Peder Jensen Balle, Søften - fra Gjeding. Salig Jens Christensens fradøde gaard, hwis Enke hand Egter. Hk 10 td 6 skp. Til Indf har hand strax betalt 80 rdr. 17 April 1730.

158 Fol 48b

Jens Nielsen Topholm, Søften (Zeuthen) det halwe huus Anders Svendsen Svensk hidtil og endnu beboer for ham hawer oplat, og nu til Næstkommende Paaske gandske qwitterer. Han skal gøre Reiser og Howning som hans formand, bygge og føre huuset i lowlig stand efter løfte etc. Indf 1 Rdr er strax betalt  17 Decb 1731.

180 Fol 59b.

Olluf Sørensen, Søften - født i Weyelbye (Vejlby). Et Huus i Søften som Peder Andersen forhen hafde i fæste, og af hans Enke Er oplat, og det paa Efterfølgende Wilkor, at hand for betalling Niuder Eeg til 8te fags undertømmer, og deraf og dernæst opsætter forswarligen af Nye 8te fag Huus som han derefter wedligeholder etc. Huus og Arbeidspenge 2 Rdr:/hworunder Familie=skatten Er accorderet saa lenge Jeg self har Dend under forpagtning:/. 20 Febr 1733.

206 Fol 70a

Rasmus Nielsen Skræder, Søften. Det for hannem til Beboelse Efter fæste Conditionen af 16 Januarj sidst udi Søften bye og wed dend Syndre Siide af Kierke=Muuren Nye opbygte huus  med indgierdede Kaalhauge, der bestaar af 6 fag. Betaler til Paaske 1735 huus og Arbejdspenge samt Familie skat 2 Rdr og siden aarlig 3 Rdr. Han skal hawe opsyn med Kierken og Kierkegaardz Muuren og i Særdeleshed Med Kierke winduerne at det af onde Mennesker ikke worder beskadiget. Indf 10 Rdr er betalt. 7 Sept 1734.

214 Fol 73b

Søften Sogns Korntiende:

Følgende Bymænd i Søften Kirkens anpart Korn Tiende der af Byen.

Paa Rasmus Pedersen, Hendrich Johansen, Søren Michelsen og Clemmen Andersen gaardmænd ibm  deres Liwstid og saa længe nogen af dem lewer og besidder deris nu paaboende gaarde der i Byen. den mig tilhørende og under Grewskabet belliggende Kirkens anpart Korntiende, saa nær som den Kirkejord 2 skp 2 fc 2 alb Hk som Præsten hidtil har haft. paa følgende Conditioner:

1. Af Kirkens Hk 21 td 4 skp erlægges afgiften paa Friisenborg, betaler alle kongelige Skatter etc.

2. Swarer udi afgift 4 mk danske af hwer td Hk aarlig: Som efter hosfulte Matriculer Extract og beregning, bedrager sig af deres hafwende 37 td 7 skp 3 fc 1/2 alb til penge 92 Rdr.

3. Udi Indf betales næstkommende St Hansdag 40 Rdr.

4. Wed Kirken og Kirkegaards Muurens forefaldende og foranstaltede Reparationer, wiiser sig willig og pligtig med ald behøwende og forlangende kiørsel etc.

26 Febr 1735.

Søften d 28 febr 1735.

Følgende underskriwer som kwittering for ligelydende fæstebrev:

H. C. Wardinghuusen underskrifwer for den gaard hand her i byen hafwer i brug, kaldet Ane Lasdatters Gaard, ansat i Hk for 5 td 1/2 alb.

Søren Michelsen, Peder Rasmussen, Mathias Jacobsen, Paa Sal Anders Rasmussens Enches Wegne Peder Rasmussen, Peder Jensen Balle, Jens Baltsersen, Rasmus Pedersen, Rasmus Sørensen,  Jens I: A: S: Andersen Siebast?, Peder Eskildsen, Michel Rasmussen, Peder Knudsen, Jacob Pedersen, Niels Christensen, Søren Jensen, Søren Nielsen, Jens Madsen, Clemen Andersen, Jens Jensen Topholm, Niels Jensen, Hendrich Hansen, Søren Frandsen, Jens Nielsen

221 Fol 76b.

Hans Wardinghuus, Søften Kirkejord - Sognepræst for Søften - Ærwærdige og Wellærde Hans Wardinghuus, Sognepræst for Søften og Foldby Sogne,  paa hans lifs tiid, og saa lenge hand Der wed Embedet forbliwer, De mig paa Søften Mark tilhørende og under denne Recidences howedgaards Taxt beliggende 2de Kirke Jorder, kaldet dend Eene Een knurs? agger den anden Een owergaard, som forrige Præst til brugelighed har wæret forundt. Hk 2 skp 2 fc 2 alb. Lg. 13 1/2 sk. for alle tre korntiender Der mig alleene er berettigedet 4 mk Danske. 28 Febr 1735.

348 7 fol 131b.

Søren Nielsen Lindgaard, Søften et huus Skoufogden Hans Hendricksen forhen beboede og fradøde, med wilkor at hand samme huus der efter Jordebogen skylder aarlig 4 rdr, frie og uden afgift tillige med det Jord dertil er lagt sin liwstiid skal nyde etc hand Troelig og wel forretter skowfogeds tieneste ower de skowe som hans formand har haft under opsyn og denne betroed. Indf 50 rdr. 18 Octob 1742.

350 9 fol 132b.

Christen Dam, Lading - fra Søften, en halw gaard Peder Hansen beboede, og formedelst armod har maattet fratræde. Hk 2 td 4 skp 3 fc 1 alb. Lg. 5 rdr 1 mk 2 sk Haure 2 td 4 skp 1/2 fc Smør og 1/2 gaas. Indf 16 rdr. 18 Octob 1742.

358 Nr 17 fol 136.

Jens Pedersen (Søften), Sandby - Landsoldat af Søften, en halw gaard Rasmus Jensen er fradød. Ægter Enken. Hk 5-3 skp 1 1/2 alb. og Skow 4 skp 1 fc Lg. 9 rdr Haure 2 td 4 skp og 1/2 fc Smør. Indf 30 rdr. 28 Novb 1742.

430 4 Fol 155.

Jens Christensen Haar, Søften et halw gade huus Peder Nielsen har afstaaet, med wilkor at hand setter dets Bygning i god Stand etc. i Stæden for 3 mk som deraf er Swared betales efter accord 1 rdr forretter Jagt etc. Ingen indf. 2 Marts 1747.

507 26 fol 174

Niels Klog, Foldby - Smed fra Søften - et huus med liden Kaalhauge i Foldby Laurs Andersen fradøde, hwilken hand selw opbygger og i Stand bringer. Afgift 2 rdr. Indf 12 rdr. 9 Maj 1751.

567 56 fol 194.

Søren Nielsen, Søften - født i Foldby - en gaard afg Peder Balle forhen beboede og nu af hands efterladte Enke godwillig afstaaet, med Condition at hand ægter hendes Daatter. No 3 Hkorn 10-6 skp.  Lg og for Howeries frihed 19 rdr 12 sk  etc. Det til gaarden af sin formand op Elsked Skou Skifte med flittig tilsiun og op Elskning wel i agt tager at fremmede det ei bortstiæler og Ruinerer hwor for Ieg hannem ligesom hans formand lower og tilsiger at maae hugge der udi det fornøden hawende giærsel og hwad som til Opelskning er uduelig uden forewiisning, ligesaa efterlewer den med sin gamle Swiger Moder oprettede Contract i alle maader. Indf 80 rdr. 6 April 1755.

585 84 fol 200

Jens Rasmussen, Søften - Landsoldat født i Norring By, Foldby Sogn - 1/2 gaard Jens Jensen Topholm godwillig afstaar. No 1 Hkorn 3-6-2-1 3/4 alb. Lg 11 rdr. Efterlewer den med J J Topholm om afstaaelsen oprettede Contract. Indf 16 rdr. 28 Decb 1755.

635 21 fol 219

Michel Sørensen, Søften sin fader Søren Mikkelsens gaard som hand godwillig afstaar. No 19 og 20 Hkorn 6-3-2-1 alb. Lg og arbeidspenge 10 rdr 5 mk 11 sk og til Constantinsborg 5 rdr 5 mk 6 sk. Udbetaler sine Sødskende deres arweparter samt øwrige paa boen hæftende giæld. Giwer hans gamle Fader til aarlig Ophold 12 skp Ruug 1 td Biug, 1 Koe og 4 faar paa foeder og Græs, 1 feed Swin eller Penge derfor 2 rdr, samt frie og forswarlig huuswærelse og fornøden Ildebrand. Indf 40 rdr. 2 Aug 1758.

707 11 fol 244.

Søren Nielsen, Søften 1/2 gaard Niels Jensen mindelig afstaar. No 22 Hkorn 3 td 3 1/2 fc. Lg og Howeri frihed med Penge efter Jordebogen. Til indf paa halwdelen af gaarden har han betalt 30 rdr. 6 Juni 1762.

716 Fol 246.

Jens Nielsen, Søften halwdelen af sin fader Niels Mathiasens gaard. Hkorn 6-1-3 fc, Dog selw den at dirrigere saa længe ham lyster alt sammen. For Lg og howeriets frihed betales penge. Indf 40 (10)? rdr 15 Jan 1763.

744 Fol 257

Clemend Pedersen, Søften - som med lowlig Pas paa mit Gods er indkommen - det af mig opbygte 9 fag huus ibd. Afgift ej ang. Indf 20? rdr. 12 Juni 1763.

755 Fol 261

Niels Rasmussen, Søften et huus som hans fader? er fradød. Huuspenge 3 rdr. 8 Sept 1764.

770 Fol 268

Søren Jensen, Søften et huus Jens Christensen Haar, er fradød. Ægter Enken Johanne Michelsdatter, holder sig det sluttede Skifte Efterrettelig, Istand holder huuset at det for lowlig kand ansees. Huuspenge 1 rdr. Forretter Brew Reiser som forhen. Indf 6 rdr. 2 Octob 1764.

776 Fol 270

Niels Sørensen, Søften et Gadehuus hans fader er fradød, og af Moderen til ham owerdraget. Huuspenge 4 rdr. Forretter Brew reiser. 7 Juni 1765. 784 Fol 272

Niels Jensen, Foldby - født i Søften - født sst - et Boel Laurs Thorsen er fradød, hwis Enke hand ægter. Hkorn 1 td.  Lg 2 rdr 2 mk 4 sk etc. og for at wære Budfoged i Foldby Sogn som hand troelig og skikkelig efter Gl Skik og brug forretter fritager ham for Widere Howerie at giøre, Got giøres hannem arbeids Pengene der efter Jordebogen er 1 rdr 5 mk. 8 Octob 1765.

826 Fol 280

Niels Olesen, Søften (Text: Søren Olesen) hans fader Ole Sørensens huus ibd paa wilkaar at Ole Sørensen og hustrue selw beboer Stædet saalænge de wil og kand, og Sønnen sig indtet der med at befatte, førend det er hands forældres willie da hand huuset tiltræder. Huuspenge 2 rdr. Til istandsættelse har ieg Skienket ham, med Saugløns betalling Eege undertømmer til Eet fags huus. 14 Octob 1768!

875 Fol 298

Andreas Jensen, Søften, den halwe deel af det saakaldte Rytterhuus Jens Rasmussen er fradød. Huuspenge 2 rd. Indf 4 rd. 18 Juni 1770.

876 Fol 298

Søren Thomesen, Søften et huus Søren Jensen Elgaard er fradød, hwis Enke hand ægter. Huuspenge 1 rd. Indf 10 rd. 18 Juni 1770. 892 Fol 302

Christen Daase, Søften - født paa mit Gods sst - 1/2 Rytter huus hworaf Jens Rasmussen beboer halw parten. Aarlig afgift 2 rd. 28 April 1769.

898 Fol 304

Jens Nielsen Kold, Søften 6 fag af et huus Niels Sørensen har owerladt ham. Huuspenge 2 rd. Han har med Pas fra Ritmester Hoff under 16 Decb her er indkommen giwer hand kuns 4 Rigsdaler Indfæstning som er betalt. 30 Jan 1771.

911 Fol 310

Søften Sogns Korntiende - Samtlige Søften Bymænd, Kirkens anpart Korn tiende til efterskrewne Gaardmænd Anders Olesen, Peder Clemmensen, Søren Elgaard og Baltzer Jensen i deres liwstid og saa længe nogen af dem lewer og besidder deres nu paaboende gaarde. Indf 66 rdr 4 mk. 21 April 1772.

921 Fol 314

Clemen Pedersen, Søften en gaard Jens Hansen formedelst armod, og at hans Bæster blew efter Ordre ødelagt, har qwitteret. Hkorn 3 td 3 skp 1 fc. samt de 2 skp 2 fc 2 alb Kirkejord hand hidtil har brugt. Lg af gaarden 10 rd 1 mk 5 sk og af Kirke Jorden 4 mk 13 1/2 sk. Han har afstaaet sit huus  til Jens Hansen og hans fader hwer den 1/2 part, som war i skikkelig god stand, hworimod gaarden nu er i maadelig stand. Der giwes tømmer mod Saug løn til reparation. (se 922-23) Ingen indf. 10 Juni 1772.

922 Fol 315

Hans Jensen, Søften 1/2 huus Clemen Pedersen har owerladt ham.  Huuspenge 1 rd. Da han nu ikke nyder ophold af gaarden hans søn har qwitteret og Clemen Pedersen nu beboer er ham dette halwe huus forundt for 6 rd indfæstning. (se 921) 10 Juni 1772.

923 Fol 315

Jens Hansen, Søften halwparten af det huus Clemen Pedersen sidst beboede og qwitterede. Huuspenge 1 rd. I henseende Jens Hansens skiæbne wed gaarden hand fraflyttede, har ieg forundt ham denne huus part for betalte 6 rd indfæstning. (se 921) 10 Juni 1772.

957 Fol 328

Knud Pedersen, Søften - som med Frie Pas fra Hr Ancher Jørgen Secher til Kierbyegaard hertil grewskabet er indkommen - et huus med Kaalhauge Jens Hansen er frakommen. Huuspenge 2 rd. samt forretter Brewløb og Jagt Reiser. Indf 10 rd. 6 Maj 1774.

998 Fol 345

Niels Sørensen, Søften - født sst - en gaard Peder Kaae har haft i fæste og i meget god stand wed Døden forladt. Hkorn 8 td 2 skp 3 fc 1 alb Lg 22 rd 1 mk 11 sk. Fri for Howeri. Han ægter Enken Maren Rasmusdatter paa Stædet og bliwer mig som ober formynder answarlig for dend arwepart Peder Kaaes Børn efter Skifte Brewet tilfalder, Staaer de umyndige i faders stæd og besørger dem en Christelig og Skickelig opdragelse indtil de selw føde og klæde hos fremmede kand fortiene, alt saaledes som hand det for Gud og Øwrigheden wil tilsware. Indf 80 rd. 2 Marts 1776.

1019 Fol 356

Jens Nielsen, Søften - (Niels Nielsen - født i Tilst - et huus med Kaalhauge Niels Top godwillig har afstaaet. Med wilkaar at han nyder frie huuswærelse sin liwstiid.. Huuspenge 1 rd samt forretter Brewløb og Jagt Reiser. Indf 8 rd. 12 febr 1777.

1030 Fol 360

Michel Knudsen, Søften et 5 fag Huus der forhen har tilhørt Marselisborgs Ejere og sidst wæret beboet af afgangne Rasmus Sørensens Enke som hun godwilligt har afstaaet. Huuspenge 1 rd. Ingen howeri. Indf betalt. 27 Sept 1777.

1032 Fol 361

Jens Hansen, Søften - Land Rytter - et 4 fag huus hans moder afgangne Hans Degns Enke godwilligt har afstaaet. Huuspenge 4 rd. 30 Sept 1777.

1082 Fol 381

Niels Baltsersen, Søften - født sst - en gaard faderen Baltser Jensen godwillig afstaar. Hkorn 8 td Lg 21 rd 4 mk 12 sk. Lewerer aarlig til forældrene deres liwstiid 2 td Rug 2 td Byg 4 skp Haure 2 lispund Flæsk 2 feede Giæs og 1/2 skp Hørfrø Sæd, 12 læsser tørw og frie huuswærelse, samt frie foder og græs til en  Koe og fire Faar dog naar Baltser Jensen eller koene wed døden er afgaaed nyder den længstlewende kuns det halwe undtagen huuswærelse Ildebrand og 1 Koe. Indf 80 rd. 22 Novb 1780.

1083 Fol 382

Peder Nielsen, Søften - født sst - en gaard faderen Niels Jensen godwillig afstaar. Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb. Lg 14 rd 3 sk. Lewerer aarlig til hans forældre deres liwstiid 2 td Rug 1 td Byg 4 skp Boghwede 4 skp Haure 3 lispund Flæsk og 2 Giæs, 10 læs Tørw og frie huuswærelse samt frie foder og græs til 1 Koe og fiire faar.  Indf 40 rd. 23 Novb 1780.

1091 Fol 386

Søren Nielsen, Søften - der med fri Pas fra Baron Gersdorff til Marsellisborg hertil er ankommet - et huus Knud Pedersen er fradød, med tilliggende Kirkejord Hkorn 2 skp 2 fc 2 alb. Lg 2 rd 5 mk 6 sk. Indf 16 rd. 18 Decb 1780.

1095 Fol 387

Jens Baltsersen, Søften - født sst, som for Brok er casseret til Soldat - en gaard Peder Vivild godwillig afstaar. Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb. Paa Condition at han efter egen giorte begiæring ægter Datteren som er paa Stædet.  Lg 14 rd 3 sk. Lewerer aarlig til P V og hustrue deres liwstiis 2 td Rug 2 td Büg 2 skp Hawre 2 feede giæs et lispund Flæsk 2 fierdinger hørfrøe Saaed 10 læsser Tørw, frie foder og græs til 1 Koe og 2 faar og frie huuswærelse, og naar den eene dør nyder den efterlewende kuns det halwe af Kornet saa leweres dem og til brug fornøden Boehauge som efter deres død gaar tilbage til Gaarden som et laan imod han lader dem skikkelig begrawe. Indf 20 rd. 11 febr 1781.

1122 Fol 399

Søren Rasmussen, Søften - som med fri Pas fra Constantinsborg er indkommen - en gaard Søren Nielsen Hattemager godwillig har afstaaet. Hkorn 8 td. Lg og hownings Penge 18 rd 4 sk Smørpenge 3 rd 4 mk 8 sk. Naar Søren Hattemager og hustrue forlanger det leweres dem aarlig ophold deres liwstiid 3 td Rug 2 td Byg 1 td Malt 2 skp hauregryn 4 skp Boghwede gryn et feed Swiin til 3 rd 4 feede Giæs til 1 rd 2 sk? 3 fc hørfrøe Saaed 1 Koe og 4re faar paa frie foeder og Græs og 16 Læsser Tørw, samt frie huuswærelse og fornøden Boehauge, Og naar den een wed døden afgaar nyder den Længstlewende kuns 2/3die deel af opholdet undtagen huuswærelse Ildebrand og 1 Koe og 4 faar, samt Boehauge som wed begge deres død gaar tilbage igien i Gaarden som et Laan imod at han eller den efterkommende Fæster da lader dem skikkelig begrawe. Indf 80 rd. 16 Juli 1782.

1131 Fol 402

Søren Frandsen, Søften - født sst, som wed det Jydske Infanteri Regiment har staaet som Land Soldat i et aar - en gaard faderen Frands Sørensen hidtil har haft i fæste. Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb, som han wed faderens død eller godwillig afstaaelse maa tiltræde. Lg og hownings penge 14 rd 3 sk. Naar faderen afstaaer gaarden skal fæsteren anwise hans forældre fornøden og frie huuswærelse deres liwstiid og aarlig lewere dem 12 læs Tørw 3 td Rug 2 td Byg 1 td Malt 1 skp Haure Gryn 2 skp Boghwede gryn et feed Swiin eller Penge derfor 3 rd 4 feede Giæs eller Penge 1 rd 2 mk, 2 fc Hørfrøe Saaed og dens afgrøde at lewere i hegbar? stand ligesaa leweres dem og til brug 1 Koe og 4 faar paa frie foeder og Græs, og skulle Koen ente døe eller formedelst alderdom bliwe uduelig anskaffes dem en anden i stædet, saa leweres dem og fornøden Boehauge som begge død gaar tilbage i Boen igien som et Laan imod at fæsteren lader dem efter skik og Brug skikkelig begrawe. Og naar een af dem er død udgaar for den efterlewende 1/3 part af aftægts kornet og feede Ware. Indf 40 rd. 17 febr 1783.

1141 Fol 406

Niels Nielsen, Søften - født sst - et huus Niels Nielsen fradøde. Huuspenge 1 rd. 18 febr 1783.

1162 Fol 418

Jens Pedersen, Søften - født sst - et 8 fag huus Anders Jensen godwillig har afstaaet. Huuspenge 2 rd. Owerlader til A J og hustrue deres liwstiid 3 fag huus det halwe haugestæd og det halwe nødwendige Brænde imod at A J og hustrue aarlig betaler 4 mk Danske. Indf 5 rd. 10 Decb 1783.

1218 Fol 447

Rasmus Jensen, Søften - Rekrut - en gaard faderen Jens Rasmussen godwillig har afstaaet. Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb. Lg 14 rd 3 sk. I alle deele at efterkomme den med faderen under Dags dato oprettede aftægts Contract. Indf 30 rd. 7 Novb 1786.

1221 Fol 448

Christen Clemmensen, Søften en gaard faderen Clemmen Pedersen godwillig afstaar. Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb. Lg 14 rd 3 sk. Han hawer at forsyne sine gamle forældre med fornøden underholdning efter derom med dem treffende foreening. Indf 25 rd. 28 Novb 1786

1232 Fol 454

Niels Hansen, Søften - Friheds Pas - er paa ansøgning bewilget frihed fra Fødestawn, for paa andre Stæder at søge sin Lykke. Til hwilken Ende dette friheds Pas hannem meddeeles, saa at han herefter ubehindret maa tiene og opholde sig hwor han Lyster uden Paatale af mig eller efterkommere, wedkommende Sogne Præst wille desaarsag behagelig meddeele ham Skudsmaal, angaaende hans Saligheds Sag naar saadant maatte forlanges. Til Stadfæstelse under min haand og Segl. Frijsenborg den 21de Marty 1787. Sign. 

1237 Fol 457

Frands Pedersen, Søften - Huusmand af Haar - et huus Søren Thomasen godwillig afstaar. Huuspenge 1 rd. Indf 6 rd 4 mk. 8 Juni 1787. 1273 Fol 476

Rasmus Pedersen, Søften - Rytter - et huus hans Broder Jens Vivild er fradød. Huuspenge 2 rd. Indf 6 rd. 14 Aug 1790.

1275 Fol 477

Søren Sørensen, Søften en gaard Moderen Søren Jensens Enke formedelst alderdom og skrøbelighed godwillig afstaar, imod han giwer hende aftægt i gaarden efter oprettet Contract. No 5 Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb Lg og arbejdspenge 14 rd 3 sk. Indf 50 rd. 12 Octob 1790.

1292 Fol 484

Peder Sørensen, Søften - Giør Witterligt at da Salig Grewe Wedel Frijs har tillagt Søften Beboere et Grewskabet tilhørende saakaldet Rytter huus ibd til at holde Skole i for Byens Børn uden nogen afgift Peder Sørensen Foget Søften nu og i 18 aar har Beboet samme huus i samme Tiid upaaklaget holt Skole, selw holt huuset wedlige og for egen Bekostning tilbygt huuset 3 fag, Saa efter bemelte Peder Sørensens begiæring og paa det denne Mand ej paa sin Alderdom skulle mangle huusly, meddeeles ham og hustrue hermed fæste Brew paa Benæwnte huus i Søften paa følgende wilkaar. -

1) Saalænge Peder Sørensen foget lewer og er i stand dertil, skal han wære forbunden at holde Skoele i huuset for Søften (Zeuten) Byes ungdom og derimod beholde huuset uden afgift. -

2) Men naar han ey længere er eller kan wære Skoleholder beholder han og hustru dog huuset til frie Beboelse deres Liws Tiid uden afgift imod at de selw saawel meden han er Skoleholder som siden, holder huuset forswarlig wedlige. -

Saaledes og paa her anførte wilkaar forundes Peder Sørensen og hustrue i Zeuten fæste paa berørte huus i Zeuten med dets Rette tilligende, som de Deres liws Tiid maa nyde, bruge og beholde. Iøwrigt holder sig efterrettelig hans Kongelige Mayestæts low og forordninger alt under dette fæstes fortabelse. Til Bekræftelse under min haand og Signete. Kiøbenhavn den 10 July 1792. Sign. (LS)

Ligelydende Original Fæstebrew hawer ieg imodtaget hwilket ieg i et og alt skal holde mig efterrettelig. Datum ut Supra. Peder Sørensen.

1320 Fol 494

Niels Sørensen, Søften - der har haft en gaard sst - en gaard Søren Frandsen nu wed ombytte har afstaaet.  No 4 Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb Lg 14 rd 3 sk. Ingen indf. 22 April 1794.

1321 Fol 495

Søren Frandsen, Søften - der har haft en gaard sst - en gaard Niels Sørensen wed omskiftning med har afstaaet. No 1 Hkorn 8 td lg 21 rd 4 mk 12 sk. Ingen indf. 22 April 1794.

1333 Fol 500

Søren Eriksen, Søften et huus faderen Eriks Sørensen godwillig afstaar. Forretter Jagt og Brewreiser efter tour som andre Huusmænd. Afgift 1 rd. Indf 10 rd. 25 April 1795.

1369 Fol 516

Niels Sørensen, Søften - Ungkarl - en gaard Faderen Søren Elgaard godwillig afstaar, mod han og hustruen nyder ophold efter oprettet Contract. N0 7 Horn 5 td 1 skp 2 1/2 alb Lg 14 rd. 3 sk.  Indf 100 rd. 18 aug 1796.

1386 Fol 523

Bønne Rasmussen, Søften - ungkarl fra Sandby - en gaard Jens Baltzersen fradøde, hwis Enke han ægter. No 6 Hkorn 5 td 1 skp 2 1/7 alb Lg 14 rd 3 sk. Indf 50 rd. 8 Octob 1797

1406 Fol 532

Peder Hansen, Søften en gaard faderen Hans Jacobsen godwillig afstaar, mod ophold efter oprettet Contract. No 9 Hkorn 8 td. Lg 21 rd 4 mk 12 sk. Indf 250 rd. 8 Decb 1798.

1426 Fol 548

Søren Rasmussen, paategning til Fæstebrewet Fol 399 dat Frijsenborg 16 Juli 1782. Det i forestaaende fæstebrew omrørte wilkaar at han er tilladt at hugge i det af hans formand opælskede Skowskifte, uden forewiisning, hwad som ei er tienlig til Opælskning, og til fornøden Gierdsel, bortfalder Gandske, ligesom han fritages med opsigt med bemelte Skowskifte, alt fra dato af, hworimod han aarlig betaler 6 rd for dette Jord Eng og Græsning som Skowfogden i Søften nu har til brug etc. 3 Juni 1800.